Dokumentacja geologiczno - inżynierska scala wszystkie zebrane, zinterpretowane, przeanalizowane i przetworzone wyniki badań, a także informacje o terenie inwestycji i terenach z nim sąsiadujących. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera szczegółową charakterystykę budowy geologicznej, warunki geologiczno - inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża gruntowego oraz przydatność badanego obszaru do realizacji zamierzonej inwestycji. Jeżeli nie zachodzi obowiązek sporządzenia oddzielnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawiera również informacje o zagrożeniu zmian w środowisku, jakie mogą powstać podczas realizacji, funkcjonowania lub likwidacji inwestycji.

Dokumentacje geologiczno-inżynierską sporządzamy w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:

Zagospodarowania przestrzennego

Posadawiania obiektów budowlanych

Posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości powyższych typów dokumentacji geologiczno-inżynierskich zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.u. 2016 poz. 2033). Dokumentacja geologiczno-inżynierska podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej oraz archiwizacji przez archiwa powiatowe lub wojewódzkie oraz przez Narodowe Archiwum Geologiczne.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dokumentacje geologiczno - inżynierskie

WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt robót geologicznych jest dokumentem stanowiącym podstawę do wykonywania prac i robót geologicznych. Sporządzamy go w następujących przypadkach:

Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej

Wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Szczegółowe wymagania dotyczące projektów robót geologicznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288 poz. 1696), oraz Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 163 poz.981).

Projekt robót geologicznych podlega procedurze administracyjnej w zakresie zatwierdzania lub przyjmowania przez odpowiedni organ administracji samorządowej lub państwowej oraz archiwizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt geotechniczny jest opracowaniem powstającym przy kooperacji geologa z projektantem lub konstruktorem. Jest to ocena współpracy podłoża gruntowego z budowlą. Zawiera takie elementy jak: dane, metody obliczeń, analizy bezpieczeństwa i użytkowalności czy przydatność terenu do realizacji zamierzonych inwestycji.

Szczegółowe wymagania dotyczące projektów geotechnicznych określa Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Ze swej strony zapewniamy wszystkie niezbędne dane do opracowania projektu geotechnicznego związane z podłożem gruntowym.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego nie podlega procedurze administracyjnej w zakresie zatwierdzania przez odpowiedni organ administracji samorządowej lub państwowej oraz archiwizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dokumentacja badań podłoża gruntowego jest dokumentem zawierającym wyniki badań podłoża gruntowego. Określa założenia poczynione w trakcie ich interpretacji, zbiór pomierzonych i wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych, dokładny opis wydzielonych warstw, model geologiczny, ocenę danych, oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszych prac polowych i laboratoryjnych, jeżeli są konieczne.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego nie podlega procedurze administracyjnej w zakresie zatwierdzania przez odpowiedni organ administracji samorządowej lub państwowej oraz archiwizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), opinia geotechniczna jest opracowaniem, które ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Jest ona wykonywana dla wszystkich obiektów budowlanych.

Celem opinii geotechnicznej jest określenie warunków podłoża w odniesieniu do stopnia dotychczasowego rozpoznania.

Opinia geotechniczna nie podlega procedurze administracyjnej w zakresie zatwierdzania przez odpowiedni organ administracji samorządowej lub państwowej oraz archiwizacji.

Projekty robót geologicznych

Projekty geotechniczne

W praktyce zwykle wykonujemy dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w ramach jednego opracowania.

Dokumentacje badań podłoża gruntowego

Opinie geotechniczne

W ramach świadczonych usług wykonujemy następujące dokumentacje geologiczne i opracowania geotechniczne:

DOKUMENTACJE

Logo firmy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub na podany numer telefonu

Logo naszej firmy
Ikona telefonu
Ikona adresu
Ikona e-mail

ul. Ostrowiecka 136a

27-200 Starachowice

info@subterra-geologia.pl

+48 514 832 792